Pháp luật - Đời sống

Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 21/06/2022 3:10:17 CH

Thời gian qua, các nội dung quy chế dân chủ (QCDC) ở huyện Vĩnh Linh tiếp tục được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, sức sáng tạo của Nhân dân được phát huy và cũng từ Nhân dân mà nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh đã được tháo gỡ, giải quyết. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng được thắt chặt, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

 

Bê thông hóa giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Chấp.

 

Để thực hiện hiệu quả QCDC, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, huyện Vĩnh Linh đã xây dựng, ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Hằng năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp trong huyện tham mưu cấp ủy đảng kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.

 

Đồng thời chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đưa nội dung thực hiện QCDC gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Nhờ đó, QCDC thực sự đi vào đời sống, nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

 

Việc thực hiện QCDC được các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các xã, thị trấn đã xây dựng các quy chế, quy định, quy ước, hương ước và được thông qua Nhân dân để lấy ý kiến đóng góp. Cũng nhờ vậy, các tập tục lạc hậu trong việc cưới, tang, lễ hội từng bước được xóa bỏ, các tiêu cực, tệ nạn xã hội giảm đáng kể. Nhân dân tự nguyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đóng góp xây dựng các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học... Mặt khác các cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, bàn bạc, quyết định, giám sát các hoạt động như: Góp ý về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị, giám sát và góp ý cho cán bộ, đảng viên.... Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, huy động sức dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

 

Tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện QCDC được mở rộng. Thông qua việc thực hiện QCDC, các đơn vị đã bám sát quy định của pháp luật để cụ thể hóa xây dựng các quy chế, quy định trong điều hành, quản lý hoạt động tại đơn vị, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Quá trình thực hiện QCDC luôn gắn với chương trình cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính ở Vĩnh Linh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thông tin từ UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã thụ lý 18.181 hồ sơ. Trong đó 14.984 hồ sơ được giải quyết và đúng hạn, đạt tỉ lệ 82,5%. Có 5.915 người dân được khảo sát, lấy ý kiến đánh giá đều hài lòng về thái độ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức, viên chức.

 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với tổ chức đoàn thể kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, kịp thời trả lại quyền lợi chính đáng cho công dân, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 6 tháng đầu năm 2022, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, về khiếu nại, có 7 đơn/7 vụ, giảm 25 đơn 17 vụ; tố cáo 7 đơn/7 vụ giảm 12 đơn, 9 vụ; kiến nghị, phản ánh có 198 đơn/191 vụ giảm 119 vụ, 123 đơn.

 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cũng tổ chức đối thoại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể theo đúng tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Toàn huyện Vĩnh Linh hiện có 210 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã phối hợp với ban giám đốc tổ chức hội nghị người lao động. Nội dung hội nghị chủ yếu bàn về các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh; cải thiện chế độ làm việc; bầu ban thanh tra nhân dân; xây dựng quy chế về tiền lương, khen thưởng và các chỉ tiêu liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã chủ động trong việc xây dựng các quy chế, quy định nhằm thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp, tạo nên sự đồng thuận cũng như gắn kết hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.

 

Tuy vậy, việc thực hiện QCDC ở Vĩnh Linh vẫn còn gặp một số hạn chế như: QCDC còn mang tính hình thức; một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình trong thực hiện QCDC; việc triển khai thực hiện QCDC trong các loại hình hợp tác xã, hộ gia đình hay cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động chưa được chú trọng; ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy vai trò tích cực.

 

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào đời sống. Tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, vận động Nhân dân thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, từ đó phát huy được tiềm năng, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Bế mạc diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ (17/8/2022)
Tình hình thực hiện công tác GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn qua huyện Vĩnh Linh (15/8/2022)
Chung tay giúp phụ nữ nghèo vươn lên (15/8/2022)
Các giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm ở Vĩnh Linh (12/8/2022)
Vĩnh Linh tăng cường các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng (12/8/2022)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 (11/8/2022)
Quảng Trị: Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 (9/8/2022)
Vĩnh Linh quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng (9/8/2022)
Hồ Xá tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (9/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh