Tiếp nhận ý kiến
Nội dung chi tiết :
Người hỏi : duy hung
Ngày hỏi : 30/09/2019 11:36:52 CH
Hiện trạng : Đã trả lời
Nội dung : <p>UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 53/2016/QĐ-UBNd ngày 21/12/2016 về quy địnhphí và lệ phí thuộc thẩm quyền của của HĐND tỉnh, thay thế Quyết định số 49/2014 ngày 24/12/2014. Theo Quyết định số 53/2016 thì 02loại phí: Phí chợ và phí vệ sinh đã bãibỏ. Vậy tôi muốn hỏi, thực tế 02 loại phí này hiện nay thực hiện như thế nào và dựa trên cơ sở pháp lý nào.</p>
Nội dung trả lời :  

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh