Thông-báo

QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng của kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 17/03/2021 8:54:50 SA

QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng của kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện QĐ số 2215 của Thủ tướng CP về thực hiện Kết luận số 76 của BCT khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(12/4/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ của kỳ tuyển dụng VCSN giáo dục (25/3/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng của kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục (17/3/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả tuyển dụng của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 (17/3/2021)

KẾ HOẠCH: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

(12/3/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành Nội quy kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp và Danh sách, SBD (11/3/2021)
QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp và biên chế Hội năm 2020 và Danh sách, SBD (11/3/2021)
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH THUỘC ĐỐI TƯỢNG THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (11/3/2021)
KẾ HOẠCH: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giử chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sử nghiệp thuộc huyện UBND và UBND các xã, thị trấn năm 2021 (10/3/2021)

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh