Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022

Ngày 18/1/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại huyện Vĩnh Linh trong tổng số 27.222 hộ có 1.849 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, chiếm tỷ lệ 6,79%. Trong đó, hộ nghèo 787 hộ, chiếm tỷ lệ 2,89%; hộ cận nghèo 1.062 hộ, chiếm 3,9%.

Phân tích 787 hộ nghèo theo nguyên nhân ở huyện Vĩnh Linh cho thấy: có 233 hộ không có đất sản xuất; có 196 hộ không có vốn sản xuất, kinh doanh; 322 hộ không có lao động; 133 hộ không có công cụ/phương tiện sản xuất; 141 hộ không có kiến thức về sản xuất; 122 hộ không có kỹ năng lao động, sản xuất; 270 hộ có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn và 97 hộ những nguyên nhân khác.

Tỷ lệ nghèo đa chiều, số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, làm căn cứ xác định tiêu chí nghèo đa chiều khi xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội.

PV

Bài viết liên quan