Sáng kiến, Kinh nghiệm - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi " Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2023"

BÁO CÁO: Kết quả áp dụng sáng kiến cải cách hành chính năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Lựa chọn sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày 6/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục lựa chọn các sáng kiến CCHC để áp dụng nhân rộng trên địa bàn.

Vĩnh Linh: Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC” năm 2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”.

BÁO CÁO: Kết quả áp dụng các sáng kiến được nhân rộng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đề xuất các sáng kiến mới trong triển khai công tác CCHC

Trong những năm qua, huyện Vĩnh Linh luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá hàng đầu. Từ thực tiễn công tác, huyện chú trọng khuyến khích các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đề xuất các giải pháp, mô hình, sáng kiến mới có tính ứng dụng cao...

Sáng kiến, kinh nghiệm CCHC xã Vĩnh Thái

Sáng kiến, kinh nghiệm CCHC xã Vĩnh Lâm

CÔNG VĂN: V/v áp dụng sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện

1