Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đề xuất các sáng kiến mới trong triển khai công tác CCHC

Trong những năm qua, huyện Vĩnh Linh luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá hàng đầu. Từ thực tiễn công tác, huyện chú trọng khuyến khích các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đề xuất các giải pháp, mô hình, sáng kiến mới có tính ứng dụng cao nhằm góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính hàng năm, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả năm 2022, UBND huyện Vĩnh Linh đã lựa chọn 5 sáng kiến, giải pháp, mô hình CCHC để nhân rộng áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong năm 2023.

Cụ thể, gồm các sáng kiến, giải pháp: “Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến” của tác giả Nguyễn Minh Thơm - Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Trung Nam; “Bộ phận Một cửa xã Vĩnh Hòa hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai” của tác giả Lê Thanh Hùng - Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Vĩnh Hòa; “Một số biện pháp nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ tại UBND xã Vĩnh Long” của tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh- Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Vĩnh Long; “Nâng cao vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa thành phần hồ sơ và thanh toán trực tuyến” của tác giả Lê Thị Loan - Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Vĩnh Lâm; “Niêm yết, tra cứu thông tin thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR Code tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Vĩnh Thái” của tác giả Võ Thị Thu- Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Vĩnh Thái.

Nhìn chung, các sáng kiến giải pháp này đều đã góp phần tích cực vào nâng cao công tác CCHC tại từng địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực như tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức, công dân và được UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo triển khai, áp dụng tại các phòng ban, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tuy vậy, trên thực tế một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc áp dụng các sáng kiến được nhân rộng trên địa bàn do chưa phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ, chức năng thuộc các lĩnh vực tương ứng của đơn vị. Việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng mới được thành lập, chưa phát huy hiệu quả. Tại các xã miền núi, nhiều thành viên trong tổ do điều kiện khó khăn nên chưa tự trang bị cho mình các thiết bị thông minh. Mặt khác, hiện chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nên các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động trên tinh thần tự nguyện, vì vậy phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, kinh phí cho hoạt động áp dụng sáng kiến còn hạn hẹp nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, trong thời gian tới, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC có hiệu quả để áp dụng; tìm hiểu và đề xuất những sáng kiến mới trong triển khai công tác CCHC góp phần nâng cao chỉ số CCHC của huyện. Đồng thời đề nghị Thủ trưởng cơ quan cần quan tâm, bố trí kinh phí để hoạt động triển khai áp dụng các sáng kiến về CCHC thực sự có hiệu quả.

BBT

Bài viết liên quan