Chính Sách Ưu Đãi Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Về triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v cho HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ và Xây dựng nông nghiệp Thủy Ba Đông thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất rừng sản xuất

THÔNG BÁO: Công bố, công khai về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ: Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thêm 11 dự án được nhận hỗ trợ khuyến công cấp huyện

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành quyết định phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ khuyến công cấp huyện năm 2023 cho 11 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn với tổng kinh phí 295 triệu đồng.

THÔNG BÁO: Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh năm 2023

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư vào huyện Vĩnh Linh năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và kêu gọi thu hút đầu tư năm 2024

Quyết định về việc phê duyệt Đề án định hướng thu hút đầu tư vào Quảng Trị giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND huyện về thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện Vĩnh Linh về phát triển ngành Công nghiệp giai đoạn...

1