Chính Sách Ưu Đãi Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư vào huyện Vĩnh Linh năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và kêu gọi thu hút đầu tư năm 2024

Quyết định về việc phê duyệt Đề án định hướng thu hút đầu tư vào Quảng Trị giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND huyện về thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện Vĩnh Linh về phát triển ngành Công nghiệp giai đoạn...

Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Trị

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là công cụ, thước đo quan trọng để đánh giá mức độ thuận lợi về môi trường đầu tư, đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố. PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần: gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; chi phí thời gian;...

Vĩnh Linh tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong năm 2023, huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kế hoạch hành động Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Vĩnh Linh năm 2023

Tin đã đưa