Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC

Ngày 17/4/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước.

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, việc thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh được quan tâm thực hiện, tỷ lệ có chiều hướng tăng dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm thực hiện làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn huyện.

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là phiên bản mới của Cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử tỉnh.

Thực hiện cam kết với Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

Thực hiện cam kết giữa Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh với Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn phấn đấu đạt Chỉ số CCHC đứng trong 3 huyện, thị xã, thành phố đứng đầu...

Quý 1/2024, thực hiện đạt 25% kế hoạch CCHC

Ngay từ đầu năm 2024, huyện Vĩnh Linh triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, qua đánh giá kết quả thực hiện trong Quý 1/2024, UBND huyện đã thực hiện 10/40 Kế hoạch CCHC năm, đạt tỉ lệ 25 % kế hoạch đề ra.

Vĩnh Linh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, gắn với 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh...

Triển khai áp dụng 5 sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện

Ngày 08/3/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn áp dụng 5 sáng kiến CCHC năm 2023 và nhân rộng trên địa bàn huyện.

Thực hiện nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, yêu cầu giai đoạn 2015-2021 và giai đoạn 2022-2025 huyện Vĩnh Linh phải giảm mỗi giai đoạn tối thiểu 10% so với số giao...

Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024

UBND huyện Vĩnh Linh vừa triển khai Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2024.

Duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI, SIPAS huyện Vĩnh Linh

Năm 2024, huyện Vĩnh Linh chủ trương duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công- PAPI, Chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước- SIPAS. Huyện Vĩnh Linh xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì của các cơ quan, đơn vị...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »