Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Theo kết quả công bố năm 2021 của Bộ Nội vụ và Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Quảng Trị...

Vĩnh Linh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tích cực cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW), qua 5 năm, cơ cấu tổ...

Vĩnh Linh: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI

Ngày 10/8/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn về việc thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI

Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, tiếp nhận hồ sơ qua mạng chiếm tỷ lệ 47,7%, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp 51% và tiếp nhận hồ sơ liên thông 1,3%.

Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022

Ngày 22/6/2022, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Qua rà soát, hiện nay tại huyện Vĩnh Linh có 178 hồ sơ trễ hẹn đối với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và 1.738 hồ sơ trễ hẹn ở Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh- Gio Linh. Trong đó, phần lớn các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử

UBND huyện Vĩnh Linh vừa phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử năm 2022 cho gần 70 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Tăng cường công tác cải cách hành chính

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại Vĩnh Linh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, địa phương đã luôn quan tâm, đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp đồng bộ và tập trung giải quyết các vụ việc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật...

Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai

Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các TTHC về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết...

1