Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

DỰ THẢO (lấy ý kiến): Quyết định QPPL của UBND tỉnh về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Quảng Trị

Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024

Ngày 21/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”.

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”

Triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”

Ngày 14/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024”.

BÁO CÁO: Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa

Tăng cường công tác nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024

Ngày 6/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024.

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC

Ngày 17/4/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước.

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, việc thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh được quan tâm thực hiện, tỷ lệ có chiều hướng tăng dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm thực hiện làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn huyện.

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là phiên bản mới của Cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử tỉnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »