HĐND - UBND huyện - Huyện Vĩnh Linh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Thường trực HĐND huyện

- Địa chỉ trụ sở: Số 01 đường Huyền Trân Công Chúa - thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

- Xem chi tiết Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đây!

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Bà: Nguyễn Thị Hương

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

0914.178.306

nguyenthihuong.vli@tinhuyquangtri.vn

2

Ông: Hoàng Hà

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0914.494.799

hoangha@quangtri.gov.vn

 

2. Các Ban của HĐND huyện

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Bà: Trần Thị Thu Hà

UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị, Trưởng ban Pháp chế

0915.729.676

tranthithuha.vli@tinhuyquangtri.vn

2

Ông: Nguyễn Thành Toàn

UVTV - Trưởng Ban Tổ chức - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0914.184.939

nguyenthanhtoan.vli@tinhuyquangtri.vn

3

Ông: Phạm Tường Huấn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0917.047.674

phamtuonghuan@quangtri.gov.vn

4

Bà: Trần Thị Thùy An

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0977.496.003

tranthithuyan@quangtri.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Địa chỉ trụ sở: 01, Huyền Trân Công Chúa - thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại cơ quan: 0233.3820.375

- Địa chỉ website: www.vinhlinh.quangtri.gov.vn

Xem Quy  chế làm  việc  của  UBND huyện Vĩnh Linh tại đây!

- Thường trực UBND:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Thái Văn Thành

Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

0914.079.970

thaivanthanh@quangtri.gov.vn

2

Ông: Nguyễn Anh Tuấn

UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

0916.223.132

nguyenanhtuan5@quangtri.gov.vn

3

Ông: Nguyễn Thiên Tùng

HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện

0905.651.777

nguyenthientung@quangtri.gov.vn

 

 

]]>