Hợp Tác - Đầu Tư Và Kinh Tế - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN: V/v Bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

* QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Về việc phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen trong tráng lưới và trong hệ thống lọc tuần hoàn khép kín mật độ cao"

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Nuôi tôm công nghệ cao"

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v điều chỉnh một số nội dung QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố công khai dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách huyện năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

NGHỊ QUYẾT: Thông qua kế hoạch đấu giá QSD đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2024

NGHỊ QUYẾT: Thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện xây dựng nông thôn mới

Tin đã đưa

1 2 3 »