Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN: V/v Bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan