Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT: Thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan