Các tổ chức đoàn thể huyện - Huyện Vĩnh Linh

 

 

Tên đơn vị Chức vụ Số điện thoại
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam    
Liên đoàn lao động huyện    
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh    
Hội Cựu chiến binh    
Hội KT, NNDC, Bảo trợ xã hội    

 

]]>