Các tổ chức đoàn thể huyện - Huyện Vĩnh Linh

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI HUYỆN VĨNH LINH

Địa chỉ trụ sở: Số 07 đường Huyền Trân Công Chúa - thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

1. Hội Liệp hiệp Phụ nữ

- Xem Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vĩnh Linh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đây!

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Bà: Nguyễn Thị Tuyết Chủ tịch Hội 0888.109.557 tuyetvinhthai@gmail.com
2 Bà: Trương Thị Lệ Chi Phó Chủ tịch Hội 0837.940.953 truongthilechipn@gmail.com

 

2. Hội Cựu chiến binh

- Xem Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội CCB huyện Vĩnh Linh khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 tại đây!

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Trần Thanh Chương Chủ tịch Hội 0982.777.056 hccbvinhlinh@gmail.com
2 Ông: Nguyễn Ngọc Dương Phó Chủ tịch Hội 0982.777.056 hccbvinhlinh@gmail.com

 

3. Hội Nông dân

* Xem Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2023- 2028 tại đây!

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Nguyễn Văn Thi Chủ tịch Hội 0945.017.557 vanthivinhtrung@gmail.com
3 Bà: Lê Thị Mỵ Phó Chủ tịch Hội 0947.872.997 lethimyhx@gmail.com

 

4. Đoàn Thanh niên

- Xem Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022- 2027 tại đây!

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Lê Minh Thái Bí thư Đoàn 0966.801.801 leminhthaiqt@gmail.com
2 Bà: Tạ Thị Nhàn Phó Bí thư Đoàn 0389.957.872 tathinhan@quangtri.gov.vn

 

]]>