Đường dây nóng - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu các quy định hành chính:

+ Cố định: 02333820491

+ Di động: 0947478181

+ Mail: vinhlinh@quangtri.gov.vn

+ Người tiếp nhận: Ông Đào Hải Tuấn - Cán bộ đầu mối Kiểm soát TTHC  - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

]]>