Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 16/11/2022, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức nối điểm cầu trực tuyến hội nghị do Trung ương Đảng tổ chức để triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự tại điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về về phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 26 đã đánh giá kết quả sau 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của BCT khóa IX về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, hiên nay, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ vẫn là vùng có chỉ số phát triển ở nhiều lĩnh vực thấp hơn mức trung bình cả nước. Tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả. Quy mô kinh tế vùng còn nhỏ, Tổng sản phẩm trên địa bàn- GRDP bình quân đầu người thấp, tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, chất lượng và năng lực cạnh tranh chưa cao…

Trên cơ sở xác định vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực. 

Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là cửa ngõ ra biển của vùng Tây nguyên và nước bạn Lào; là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; QP-AN và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc. Các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển; có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực Châu Á với các khu kinh tế ven biển hiện đại, hệ thống đô thị ven biển thông minh, bền vững, có bản sắc riêng, thân thiện với môi trường, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; QP-AN và chủ quyền biển, đảo bảo đảm vững chắc. các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị cũng đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân cả nước, nhất là các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

PV

Bài viết liên quan