Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh tuyên truyền và học tập, quán triệt Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2023

Sau hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” đến cán bộ chủ chốt từ huyện đến các xã, thị trấn, Huyện ủy Vĩnh Linh đã chỉ đạo các xã, thị trấn; các chi, Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học hoàn thành việc học tập chuyên đề trong Quý 1/2023.

Các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện cần tổ chức quán triệt các nội dung học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước, liên hệ  xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị, Vĩnh Linh hiện nay.

Các cấp ủy, chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế, có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện xây dựng con người Vĩnh Linh phát triển toàn diện.

Các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC liên hệ bản thân và đề ra phương hướng học tập, làm theo, nêu gương và đăng ký thực hiện.

* Toàn bộ nội dung Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2023 sẽ được đăng trên Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh.

BBT

Bài viết liên quan