Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến 2025 xuống dưới 2%

Huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Quyết định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021- 2025, đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,69%, hộ cận nghèo 4,12%. Nguyên nhân nghèo được xác định tại khu vực miền núi là do người dân đang thiếu vốn, thiếu kỹ năng lao động, thiếu kiến thức sản xuất kinh doanh. Còn tại vùng đồng bằng nguyên nhân được xác định chủ yếu là do đau ốm, bệnh tật, mất khả năng lao động.

Mục tiêu từ nay đến năm 2025, huyện Vĩnh Linh sẽ thực hiện giảm nghèo bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và nghèo phát sinh;tập trung hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận cận dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân từ 0,5 đến 1%/năm. Riêng đối với xã Vĩnh Ô giảm 10%/năm; Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giảm ở mức 7%/năm. Đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 2%.

Các chương trình giảm nghèo huyện Vĩnh Linh sẽ thực hiện từ nay cho đến năm 2025 gồm: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện chương trình. Dự kiến tổng nguồn lực thực hiện các chương trình trên 42,8 tỷ đồng.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan