Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn huyện

Ngày 25/10/2022, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn huyện.

Thông qua kế hoạch, huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Linh toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn về kinh tế, xã hội và con người do thiên tai, dịch bệnh... Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng thời có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người Vĩnh Linh. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, các đối tượng chính sách và yếu thế; chú trọng phát triển văn hóa vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Mục tiêu cụ thể, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho loại hình thiết chế văn hóa gồm: Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Văn hóa; phấn đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TDTT huyện và 100% Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đạt chuẩn được đầu tư trang thiết bị hoạt động cơ bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu cho mọi tầng lớp nhân dân; 100% thôn, bản, khu phố có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao.

Đảm bảo công tác bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc gắn với phát triển du lịch. Đảm bảo ít nhất 75% người dân vùng sâu, vùng xa, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương. Phấn đấu hàng năm có từ 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 95% làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa trong Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kế thừa và phát huy tinh hoa của văn hóa gia đình truyền thống, để xây dựng văn hóa gia đình hiện đại, văn minh.

Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% các xã, thị trấn đều có các trang mạng xã hội chung (Facebook, Zalo...), các trang cộng đồng (Fanpage)... để nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền văn hóa trong Nhân dân, đảm bảo tiêu chí kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách hàng năm.

BBT

Bài viết liên quan