Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn, kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y dược của các cơ sở đào tạo y dược và các đơn vị có nhu cầu.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong giai đoạn này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh. Từ năm 2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến tỉnh theo lộ trình tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2026, định hướng đến 2030.

BBT

Bài viết liên quan