Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị tập huấn chuyên môn Trung tâm học tập cộng đồng quý 1 năm 2024

Ngày 29/3/2024, Ban Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn quý 1 năm 2024 với mục đích triển khai nội dung xây dựng xã hội học tập trong tình hình mới; tăng cường các biện pháp mở lớp, tổ chức lớp học ngắn hạn tại địa phương; triển khai các chuyên đề trong quý 2 tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

Thông qua hội nghị này, báo cáo viên của Ban Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng triển khai những nội dung mới trong Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; triển khai việc phối hợp mở lớp dạy nghề nhằm nâng cao tỷ lệ người lao động qua đào tạo trên địa bàn; triển khai Chuyên đề Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 và kiện toàn Ban Giám đốc TTHTCĐ giữa kỳ.

Hồng Nhung- Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh

Bài viết liên quan