Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Linh thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2.

Theo đó, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê, đảm bảo thông tin thống kê đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lý điều hành trên địa bàn; thống nhất sử dụng thông tin, số liệu do Tổng cục Thống kê và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật.

Các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định; phối hợp thực hiện các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê.

Đồng thời tiếp tục củng cố nhân lực làm công tác thống kê tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, công chức Văn phòng- Thống kê thuộc UBND cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

PV

Bài viết liên quan