Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Triển khai, thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan