Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan