Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan