Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều chỉnh Quyết định số 2121/2004/QĐ-UB ngày 25/11/2004 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan