Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh tham gia dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm

Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng của tỉnh. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/9 đến 31/12/2023.

Trong đó, tại huyện Vĩnh Linh, thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện với dịch vụ “Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận”.

Tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn huyện sẽ có 10 TTHC tham gia dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm, bao gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm; Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận thoát nghèo trong năm; Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật; Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phát huy tối đa vai trò của Đoàn thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Phát động phong trào thi đua trong việc triển khai thực hiện thí điểm đến từng cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; khen thưởng, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

BBT

Bài viết liên quan