Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2024

Ngày 23/02/2024, UBND huyện Vĩnh Linh triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại 2 phòng, ban huyện gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế và 9 xã, thị trấn gồm: Hồ Xá, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái, Trung Nam, Vĩnh Thủy, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hòa.

Nội dung kiểm tra bao gồm: việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC); việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần; tình hình triển khai luân chuyển hồ sơ điện tử, cấp kết quả điện tử, tình hình triển khai quy trình số hoá hồ sơ, kết quả TTHC, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính; công tác tuyên truyền và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến; hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn được kiểm tra cử cán bộ, công chức có trách nhiệm, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, biểu mẫu cho Đoàn kiểm tra.

Đối với thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch đề ra; kết thúc mỗi đợt kiểm tra tổng hợp, báo cáo UBND huyện nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai sót; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Việc kiểm tra công tác CCHC hằng năm là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị mình.

BBT

Bài viết liên quan