Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v tạo hồ sơ công việc để lưu trữ cá nhân trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của tỉnh

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan