Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI, SIPAS huyện Vĩnh Linh

Năm 2024, huyện Vĩnh Linh chủ trương duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công- PAPI, Chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước- SIPAS. Huyện Vĩnh Linh xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn nhiệm vụ  duy trì và nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS với công tác cải cách hành chính và Chương trình hành động Cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh- PCI năm 2024 của huyện.

Để nâng cao Chỉ số PAPI, SIPAS, huyện Vĩnh Linh xây dựng nhiều nhóm giải pháp như: tăng cường sự hiểu biết của người dân về chính sách pháp luật hiện hành; công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, quy định, tài chính, dự án liên quan để người dân được rõ; nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thực hiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công; tăng cường quản trị môi trường, quản trị điện tử…

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong nỗ lực cải thiện chỉ số PAPI, SIPAS. Từ đó phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

BBT

Bài viết liên quan