Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, gọi tắt là PAPI có 8 trục nội dung cơ bản gồm: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Bộ phận 1 cửa xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh.

Năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND cấp xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện việc duy trì và củng cố Chỉ số PAPI tại đơn vị mình.

Huyện Vĩnh Linh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong nỗ lực cải thiện chỉ số PAPI. Việc thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI phải thực hiện đồng bộ với Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của huyện năm 2023 và gắn với Chương trình hành động Cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh- PCI.

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện cần xác định việc cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục, đặc biệt là cấp xã, nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

PV

Bài viết liên quan