Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nghị quyết của HĐND huyện Vĩnh Linh v/v thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan