Tiếp nhận ý kiến - Huyện Vĩnh Linh

Insert title here

Nội dung:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 53/2016/QĐ-UBNd ngày 21/12/2016 về quy địnhphí và lệ phí thuộc thẩm quyền của của HĐND tỉnh, thay thế Quyết định số 49/2014 ngày 24/12/2014. Theo Quyết định số 53/2016 thì 02loại phí: Phí chợ và phí vệ sinh đã bãibỏ. Vậy tôi muốn hỏi, thực tế 02 loại phí này hiện nay thực hiện như thế nào và dựa trên cơ sở pháp lý nào.
Danh sách ý kiến
Có 0 kết quả được tìm thấy