UBND huyện - Huyện Vĩnh Linh

UBND HUYỆN

- Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (023) 3820375
- Fax: 023 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn

UBND HUYỆN VĨNH LINH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ DI ĐỘNG CƠ QUAN EMAIL
Thái Văn Thành Chủ tịch 0914.079.970 0233.3828352 thaivanthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn Phó chủ tịch 0916.223.132   nguyenanhtuan5@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thiên Tùng Phó chủ tịch 0905.651.777   nguyenthientung@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Phụng Chánh VP 0913.485.126 0233.3820375 hoangthiphung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Trí  Trưởng Phòng Tư pháp  0988259882   nguyenductri@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Hải Trưởng Phòng GD-ĐT 0941396397 3820502 lethanhhai.vinhlinh@quangtri.gov.vn
Lương Ngọc Ninh     Trưởng phòng VHTT  0914066660   luongngocninh@quangtri.gov.vn
Lê Nam Thành Trưởng phòng TC- KH 0914180567   lenamthanh@quangtri.gov.vn
Lê Văn Năm      Trưởng phòng TN-MT  0905651939   levannam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn  Trưởng phòng Y tế  0983097267   nguyenvanson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ái Tân      Trưởng phòng LĐTBXH  0914745169   nguyenaitan@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Hải     Chánh Thanh tra huyện  01235912612   lethanhhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Lục Trưởng  phòng NN và PTNT 0944.710.767   nguyendinhluc@quangtri.gov.vn

 

]]>