Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Kiểm tra, rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải...

Đôn đốc, đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Vĩnh Linh có một số nội dung thực hiện tốt như: kết quả giải quyết TTHC đạt 98,8%; số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt trên 98%.

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 19/6/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Vĩnh Linh quý 2 năm 2023.

Thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh

Ngày 12/6/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Công an huyện; các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ, vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn.

Vĩnh Linh thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Ngày 31/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC trong 5 tháng đầu năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh có cuộc họp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan để bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính trong 5 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng chủ trì cuộc họp.

Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ...

Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »