Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khẩn trương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023

Qua kết quả rà soát, công tác tham mưu của nhiều phòng ban, đơn vị và tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện và lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh còn chậm trễ, kéo dài, một số nhiệm vụ đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Vì vậy, để hoàn thành các mục tiêu năm 2023 theo kế hoạch đề ra, ngày 26/10/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023 thuộc ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý và kết quả thực hiện trong 10 tháng; khẩn trương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023.

Các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ trên hệ thống phần mềm theo dõi quản lý văn bản của tỉnh, của huyện đã được UBND huyện phân công, khẩn trương tham mưu theo đúng tiến độ, chất lượng. Nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện; chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu và tiến độ theo quy định.

BBT

Bài viết liên quan