Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Đồng chí Trần Nhật Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh trả lời phỏng vấn.

Được mùa trên đồng ruộng Vĩnh Linh.

- Thưa đồng chí! Thực hiện chủ đề năm 2023 của huyện Vĩnh Linh: “Khơi dậy khát vọng - Tận dụng thời cơ - Đẩy mạnh tăng trưởng”, đề nghị đồng chí cho biết khái quát những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của địa phương trong năm qua?

- Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, huyện Vĩnh Linh đã thực hiện thắng lợi chủ đề đề ra từ đầu năm đó là: “Khơi dậy khát vọng - Tận dụng thời cơ - Đẩy mạnh tăng trưởng”.

Tất cả các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 15,1%, cao hơn 3,4% so với năm 2022. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.673 tỉ đồng - lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.500 tỉ đồng, duy trì đà tăng liên tục và tăng 336 tỉ đồng so với năm 2022. Kết nạp 163 đảng viên, vượt kế hoạch 25,38%.

Hoàn thành việc cụ thể hoá và có những chuyển biến tích cực trên 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Hoàn thành công tác lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đảm bảo lộ trình đề ra; đã có 6/15 bản đạt chuẩn NTM, 59 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; cơ bản 14 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ nhất trong 10 huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư về tìm hiểu và đặt vấn đề đầu tư trên địa bàn. Phối hợp để triển khai nhiều dự án có quy mô lớn, có tính chất lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục đi vào chiều sâu; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 -2024) được hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước đột phá, xếp thứ nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thứ tư kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh. Hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân tiếp tục được quan tâm, đã thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Lực lượng vũ trang huyện tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Quân khu 4. Trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm bảo hoạt động hiệu quả. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng NTM, xoá nhà tạm bợ và làm tốt công tác an sinh xã hội.

- Để có được kết quả trên, sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng Dân có ý nghĩa rất lớn. Vậy đồng chí cho biết vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương?

- Phải khẳng định rằng, để có được kết quả trên, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ, tin tưởng, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân, thì sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đóng vai trò quan trọng. Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị; đưa ra chủ đề năm phù hợp tình hình thực tiễn với những mục tiêu có trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả rõ rệt như Nghị quyết “về xây dựng và phát triển đô thị địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030”; Chỉ thị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công”; Chỉ thị “về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM”...

Đã tập trung chỉ đạo HĐND huyện thông qua các nghị quyết, UBND huyện ban hành các kế hoạch, đề án để cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ đề năm và hoàn thành cả 3 thành tố mà chủ đề năm 2023 đã đề ra là “Khơi dậy khát vọng - Tận dụng thời cơ - Đẩy mạnh tăng trưởng”.

Trong mọi chương trình hành động, huyện luôn đề cao vị trí và vai trò của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, nên nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân. Đây cũng chính là nhân tố cốt lõi, giúp Vĩnh Linh từng bước thu được nhiều thành công trong hành trình đổi mới và phát triển.

- Chủ đề năm 2024 mà Vĩnh Linh đặt ra là: “Phát huy truyền thống - Đẩy mạnh thi đua - Tăng tốc bứt phá” đã thể hiện rất rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với huyện. Đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện Vĩnh Linh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng?

- Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đối với Đảng bộ huyện Vĩnh Linh, đây còn là năm tổ chức 2 sự kiện chính trị quan trọng, đó là tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024) và phấn đấu về đích huyện NTM. Nên năm nay Huyện uỷ đặt ra chủ đề “Phát huy truyền thống - Đẩy mạnh thi đua - Tăng tốc bứt phá”. Để thực hiện thắng lợi chủ đề năm, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Lãnh đạo các cấp ủy đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, bám sát các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt của nhiệm kỳ để ưu tiên trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương; tranh thủ những cơ hội mở ra để phát triển.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận chuyên đề đã ban hành nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá của cả nhiệm kỳ. Gắn với chú trọng công tác quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch, cũng như đẩy mạnh thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh của huyện; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ. Xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội một cách thực chất; vai trò giám sát của cộng đồng trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển ở địa phương. Giữ vững quốc phòng - an ninh.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mỹ Hằng (thực hiện)

Bài viết liên quan