Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quán triệt và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị "về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới"

Ngày 5/7/2024, Huyện ủy Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng; các phòng, ban, đoàn thể huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị "về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới".

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144 là một bước quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc" cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Sau khi được ban hành, Quy định số 144 nhận được sự đồng thuận, quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để Quy định số 144 đi vào cuộc sống, trở thành “cẩm nang” để cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của mình, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Quy định số 144, đồng thời, bổ sung vào chương trình, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy. Trong triển khai thực hiện cần gắn kết chặt chẽ với thực hiện Quy định số 16-QĐ/HU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý". Cuối năm có kiểm điểm gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện để mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Quy định số 114 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc soi chiếu vào các tiêu chí chuẩn mực đạo đức để tăng cường tự soi, tự sửa, hoàn thiện mình gần với thực hiện cam kết nêu gương hàng năm.

Tiếp tục phát huy, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "7 giám" trong học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ về "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đối mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung". Quyết tâm khắc phục tâm lý làm việc cầm chừng, tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám đổi mới sáng tạo... Gắn việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng với đổi mới phong cách công tác theo hướng phục vụ Nhân dân. Cấp ủy, tổ chức Đảng cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

BBT

Bài viết liên quan