Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026

Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2021- 2026; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 1/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện “Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021- 2026” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, vừa qua, UBND huyệnVĩnh Linh đã  xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến năm 2026 trên địa bàn huyện.

* XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan