Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo các xã miền núi

Nâng cao thu nhập, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo là mục tiêu quan trọng mà huyện Vĩnh Linh tiếp tục đặt ra trong kế hoạch thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà trong năm 2024.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người/năm ở 3 xã này đạt 44,7 triệu đồng, tăng 60% so với năm 2020. Đồng thời, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 57,3% đạt 315 % so kế hoạch năm 2023. 

Trong đó Xã Vĩnh Ô giảm 57,63% (136 hộ) còn 26,11% (100 hộ); Xã Vĩnh Khê giảm 59,09 % ( 39 hộ) còn 8,28% (27 hộ); Xã Vĩnh Hà giảm 55,46% (66 hộ) còn 9,58% (53 hộ).

Năm 2024, huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu nâng mức thu nhập bình quân đầu người/năm ở 3 xã đạt 58-60 triệu đồng. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 22,79%. Trong đó, xã Vĩnh Ô giảm còn 14,1%; Vĩnh Khê giảm còn 7,06%; Vĩnh Hà giảm còn 8,86%.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan