Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và đưa vào điều trị 524 bệnh nhân lao các thể, tương đương 81ca/100.000 dân, trong khi dịch tễ ước tính khoảng 172 ca/100.000 dân. Như vậy toàn tỉnh chỉ mới phát hiện được khoảng 50% số bệnh nhân lao trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao kháng thuốc được phát hiện ngày một nhiều hơn, đây là một mối nguy cơ lớn, ảnh hưởng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035 của Chương trình chống lao Quốc gia.

Ảnh minh họa.

Nhằm kiểm soát tốt bệnh lao và tiến tới đạt các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn.

Trong đó, đối với các địa phương trong tỉnh cần quan tâm bố trí ngân sách đảm bảo đủ kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức tại địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong hoạt động khám sàng lọc chủ động bệnh lao tại cộng đồng và thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh lao hàng năm. Đồng thời xác lập các mục tiêu phòng, chống bệnh lao trong kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

BBT

Bài viết liên quan