Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông, lâm, ngư có mức sống trung bình cuối năm 2023

Ngày 12/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2023.

Thời gian tiến hành các bước rà soát từ tháng 9 đến ngày 31/12/2023 tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đối tượng là toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đã được UBND các xã, thị trấn xác nhận có đến thời điểm rà soát và hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2023 đã được xác nhận; hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có Giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan đấy mạnh tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 để người dân được biết, tham gia kê khai đầy đủ, trung thực.

Quá trình rà soát đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng đối tượng. Kết quả rà soát phản ảnh đúng thực trạng đời sống của nhân dân; bảo đảm trung thực, khách quan; không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo; không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

BBT

Bài viết liên quan