Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trên 91 tỷ đồng xây dựng NTM trong năm 2022

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm được huyện Vĩnh Linh đặt ra trong năm 2022. Địa phương đang tiếp tục thực hiện huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, hoàn thành các nội dung thuộc chương trình.

Năm 2022, tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM đạt trên  91 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh đạt gần 28,3 tỷ đồng; ngân sách huyện 55,2 tỷ đồng; số vốn còn lại được huy động đóng góp từ trong dân. Từ nguồn vốn huy động được, huyện Vĩnh Linh đã thực hiện được hàng loạt công trình, phần việc như: mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thông, thủy lợi nội đồng, công trình xã hội, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, xử lý rác thải.

Hiện nay, Vĩnh Linh có 13/15 xã đạt chuẩn NTM. Huyện đã đạt 5/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM, gồm: Tiêu chí 3 - Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí 4 - Điện; Tiêu chí 6 - Kinh tế; Tiêu chí 9 - Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công; Tiêu chí 8 - Chất lượng môi trường sống. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 1- Quy hoạch; Tiêu chí 2- Giao thông; Tiêu chí 5 -Y tế - Văn hóa - Giáo dục;Tiêu chí 7 - Môi trường.

Nhiệm vụ thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trước năm 2025. Phấn đấu năm 2023, huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Vĩnh Khê), nâng tổng số xã đạt chuẩn của huyện lên 14/15 xã, đạt tỷ lệ 93,3%; có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 9-10 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 1- 2 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới; Huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan