Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

7,9 tỷ đồng thực hiện các dự án giảm nghèo năm 2022

Nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; Chủ động trong việc phối hợp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đã đề ra. Bản thân hộ nghèo có sự nhận thức đúng đắn hơn, có ý chí chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo trên cơ sở tiếp cận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng.

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh đã dành trên 7,9 tỷ đồng để thực hiện các dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn, gồm: đa dạng hóa sinh kể, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 2,89%; giảm 1,1% so với năm 2021.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan