Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho các xã miền núi

Duy trì và phát triển các mô hình kinh tế mới ở các xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà là một trong những giải pháp được huyện Vĩnh Linh quan tâm, triển khai thực hiện nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tiến đến xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

Phát huy lợi thế về quỹ đất tại 3 xã miền núi, huyện Vĩnh Linh đã vận động, khuyến khích và hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế như: trồng rừng sản xuất; cao su tiểu điền; phát triển chăn nuôi. Trong đó, đối với chăn nuôi chú trọng mở rộng các loại con nuôi cho hiệu quả kinh tế cao như trâu, bò, lợn rừng, dê và chuyển từ hình thức thả rông sang chăn dắt, quan tâm chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Trên cơ sở khảo sát điều kiện tự nhiên - xã hội và nhu cầu của người dân, năm 2023, huyện Vĩnh Linh dự kiến sẽ hỗ trợ 37 mô hình cho người dân các xã này. Trong đó, Vĩnh Ô: 10 mô hình; Vĩnh Khê 15 mô hình và Vĩnh Hà 12 mô hình. Các mô hình chủ yếu là trồng cao su tiểu điền và chăn nuôi dê, trâu, bò.

Ngoài định hướng xây dựng mô hình, huyện Vĩnh Linh cũng quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động; Gắn việc rà soát, xác định danh mục nghề đào tạo với công tác tư vấn cho người lao động trong việc lựa chọn nghề, tham gia học nghề và giải quyết việc làm sau học nghề.

Những chính sách hỗ trợ này đang có tác động tích cực, trực tiếp đến đời sống đồng bào. Cuối năm 2022, tại các địa phương này, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 23%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 25% so với năm 2020. Trong đó, Vĩnh Ô đạt 27 triệu đồng/người/năm; Vĩnh Khê đạt 41 triệu đồng và Vĩnh Hà đạt 46 triệu đồng/người/năm.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan