Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

50 công trình văn hóa - thể dục thể thao dư dôi

Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, huyện Vĩnh Linh đã giảm được 4 đơn vị hành chính cấp xã;  46 thôn, bản, khu phố.

Từ việc sáp nhập dẫn đến hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đang dư dôi 50 công trình văn hóa - thể dục thể thao. Cụ thể, cấp xã: 18/18 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao xã với 22 công trình. Số lượng dư dôi sau sáp nhập là 4 công trình thuộc các xã: Trung Nam, Hiền Thành, Kim Thạch và thị trấn Cửa Tùng. Cấp cơ sở: 46 công trình dư dôi thuộc 85 thôn, bản, khu phố của 14 xã, thị trấn tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

Vấn đề đặt ra cần có giải pháp xử lý các công trình dư dôi nhằm đảm bảo tránh lãng phí và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan