Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thông báo: Phân bổ chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Vĩnh Linh

Thông báo: Phân bổ chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 

Bài viết liên quan