Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”-

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan