Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan