Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v Cấp bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 cho các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan